Nieuw Marktmodel voor de energiesector
DeEnergieGids.nl
Hoeveel gaat u besparen op energie?

Nieuw Marktmodel

De energiesector zal de komende jaren veel veranderen, met name de rol van de netbeheerder t.o.v. de afnemer zal anders worden.
In de nieuwe situatie wordt de leverancier verantwoordelijk voor het verzamelen, valideren en vaststellen van afrekenstanden, tot nu toe is dit nog de taak van de netbeheerder. Doordat de leverancier voor het vaststellen van de meterstanden niet meer afhankelijk is van de netbeheerder is het mogelijk om sneller af te rekenen, ook wordt het eenvoudiger om correcties op standen door te voeren.

Voor de klant houdt het nieuwe marktmodel o.a. in dat er nog maar één contractmodel wordt gehanteerd. Het netbeheerdersmodel, waarbij de netkosten door de netbeheerder in rekening worden gebracht, vervalt. Alleen het leveranciersmodel, waarbij de leverancier zowel het leveringstarief als de netkosten in rekening brengt, wordt nog gebruikt. De klant zal dus voor het afsluiten van contracten en facturen nooit meer te maken krijgen met de netbeheerder. Per 1 augustus 2013 zal het nieuwe marktmodel operationeel worden, delen daarvan zullen in de aanloop daarop al eerder worden ingevoerd. 

Capaciteitstarief (CapTar)

Om het afrekenen van transportkosten meer inzichtelijk te maken zal gewerkt gaan worden met een Capaciteits Tariefcode (CapTar). Elke aansluiting krijgt op basis van de capaciteit (het maximaal mogelijk af te nemen hoeveelheid gas of elektriciteit per tijdseenheid) een afrekencode toegewezen. Voor de verbruiks afhankelijke netwerkkosten (de kosten die de netbeheerder rekent voor het elektriciteit- en gasnetwerk) zal een tarief per dag, dus onafhankelijk van het verbruik, worden vastgesteld per CapTar. In dit tarief zal zijn opgenomen alle verbruiks afhankelijke netwerkkosten componenten. Daarnaast zullen de verbruiksonafhankelijke kosten (vastrecht, systeemdiensten en meterhuur) in rekening gebracht blijven worden. Als voorbereiding op het volledig invoeren van CapTar is per 1 januari 2009 begonnen met het afrekenen van de transportkosten op basis van CapTar. Hiervoor is voor elke aansluiting de meterstanden per 1 januari 2009 berekend of opgenomen zodat voor de periode voor 1 januari de oude bereken methode kan worden gebruikt en vanaf 1 januari de nieuwe methode.

Centraal aansluitregister (C-AR)

Een andere belangrijke aanpassing is het invoeren van het Centraal aansluitregister (C-AR). Tot op heden wordt de leverancier van een aansluiting geregistreerd door de betreffende netbeheerder. Om een aansluiting te switchen naar een nieuwe leverancier moet de nieuwe leverancier een switchverzoek indienen via EDSN aan de netbeheerder. De netbeheerder zal dit verzoek in principe altijd honoreren. Met het C-AR worden alle aansluitingen centraal geregistreerd. De netbeheerders leveren de aansluitingspecifieke gegevens aan en onderhouden deze. De leveranciers kunnen rechtstreeks via deze database (dus zonder tussenkomst van de netbeheerder) de aansluiting overnemen en de afreken specifieke eigenschappen (zoals het wel of niet hebben van een verblijfsfunctie) onderhouden. Hiermee wordt de rol van de netbeheerder beperkt tot de technische installatie en kan de leverancier zonder tussenkomst van de netbeheerder de administratieve zaken regelen.

Toegankelijk Meetregister (TM)

Om het bepalen van afrekenstanden te vereenvoudigen en conflicten te verminderen is het Toegankelijk Meetregister (TM) ingevoerd. De netbeheerders zullen hierbij de standen die ze hebben geregistreerd, voor bemeten kleinverbruik aansluitingen, centraal beschikbaar stellen voor leveranciers. Hierdoor beschikken bij b.v. een switch naar een nieuwe leverancier zowel de nieuwe als de oude leverancier over dezelfde gegevens. Ook kunnen leveranciers het verloop van standen van een meter over de afgelopen jaren bekijken (als er eerdere opnames zijn geweest). De verbruikshistorie van een aansluiting wordt transparant waarmee het voor leveranciers makelijker wordt om in te schatten of doorgegeven standen valide kunnen zijn. Dit is met name van belang als de leverancier een aansluiting nog maar recent beleverd en dus zelf nog geen historisch overzicht heeft van de meterstanden.

Een ander belangrijk punt is dat de leveranciers verantwoordelijk worden voor de aanlevering en validatie van de meetgegevens ipv de netbeheerders. Als een leverancier standen vaststelt, bv. voor een afrekening, dan worden deze standen ook in het TM gezet en zijn deze daarmee beschikbaar voor de netbeheerder en eventueel toekomstige of voorgaande leveranciers van de betreffende aansluiting. Voor de netbeheerders zijn, na het invoeren van de capaciteitstariefcode, de afrekenstanden niet meer van belang. Het is dan ook logischer om de verantwoording daarvoor bij de leveranciers te leggen. Doordat een aansluiting wel van leverancier kan veranderen maar altijd bij dezelfde netbeheerder zal blijven is er voor gekozen om de registratie van de meterstanden bij de netbeheerder te houden.

Gecombineerd Factuur levering en netkosten

Per 1 augustus 2013 zal voor kleinverbruikers verplicht het leveranciersmodel worden toegepast bij de afrekening. Dit houdt in dat de afnemer slechts 1 factuur zal ontvangen waarin zowel de leverings- als netkosten worden afgerekend. Dit factuur wordt opgemaakt door de energie leverancier die vervolgens de in rekening gebrachte netkosten zal afdragen aan de netbeheerder. Het incassorisico voor de netkosten ligt bij de leverancier.

De meeste leveranciers maken al gebruik van het leveranciersmodel en er zal in dat geval niets veranderen. Een aantal leveranciers maakt echter nog gebruik van het netbeheerdersmodel, hierbij worden alleen de leveringskosten door de leverancier afgerekend. De netbeheerder zal dan nog een factuur sturen voor de netkosten. Het gaat daarbij om ca. 10% van alle kleinverbruik aansluitingen. Uiterlijk 19 juli 2013 moeten deze klanten door hun leverancier op de hoogte zijn gesteld van de gevolgen van de wijziging naar het leveranciermodel.

Klik hier om alle Energieprijzen te vergelijken

Deze pagina is het laatst bewerkt op 6-5-2013 om 19:25